วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2555แต่งตัวให้นักแสดง
นักแสดงพร้อมค่ะ

เริ่มด้วยกิจกรรมการฟังดีมีรางวัลกันก่อน
น้องนักเรียนชั้น ม.2/10 ทำการแสดง
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

การจัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ป้ายนิเทศวันสุนทรภู่เตรียมบอร์ด
เตรียมอุปกรณ์

ลงมือปฏิบัติผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วภาพการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างข้อสอบที่ดีอบรมการสร้างข้อสอบในวันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2555วิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบที่ดี


ท่านอาจารย์โรงเรียนทุ่งสงนำเสนอ ตัวอย่างข้อสอบ


นั่งฟังด้วยความตั้งใจค่ะ


สมาชิกทั้ง 9 คนที่เข้ารับการอบรมรับเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม
บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติและควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษา
         
วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    เข้าสอนในคาบที่ 2 ทำแผนการจัดการเรียนรู้, 
ภาคบ่าย   เข้าสอนคาบเรียนที่ 6 และ 7
    
วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า   เข้าสอนคาบเรียนที่ 2 , ทำแผนการจัดการเรียนรู้
ภาคบ่าย  เดินเอกสารให้อาจารย์ในหมวดภาษาไทย
          
วันพุธที่ 13 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    เข้าสอนคาบเรียนที่ 2,7,8
ภาคบ่าย   ทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์
                 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    เวรหน้าประตู, ทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์, เข้าสอนคาบเรียนที่ 2,6,7
ภาคบ่าย   ตรวจการบ้านนักเรียน, เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    เข้าสอนคาบเรียนที่ 1,3,7
ภาคบ่าย   ทำแผนการจัดการเรียนรู้, ช่วยงานทั่วๆ ไปในหมวด

วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า  เวรหน้าประตู, ทำแผนการจัดการเรียนรู้,เข้าสอนคาบเรียนที่ 2,6,7
ภาคบ่าย   ทำแผนการจัดการเรียนรู้ , ตรวจการบ้าน, ทำงานทั่วๆ ไปในหมวด

บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติและควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษา
         
วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    เข้าสอนในคาบที่ 2 ทำแผนการจัดการเรียนรู้, จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัด
                    ในวันสุนทรภู่
ภาคบ่าย   เข้าสอนคาบเรียนที่ 6 และ 7
     
วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า   เข้าสอนคาบเรียนที่ 2 , ทำแผนการจัดการเรียนรู้ , ตรวจการบ้านนักเรียน
ภาคบ่าย  ตรวจดูคะแนนของนักเรียนและลงคะแนนให้เรียบร้อย
           
วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    เข้าสอนคาบเรียนที่ 2,7,8
ภาคบ่าย   ทำแผนการจัดการเรียนรู้
                 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    เวรหน้าประตู, ทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์, เข้าสอนคาบเรียนที่ 2,6,7
ภาคบ่าย   ตรวจการบ้านนักเรียน, เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ , จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    เข้าสอนคาบเรียนที่ 1,3,7  , ทำป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ต่อ
ภาคบ่าย   ทำแผนการจัดการเรียนรู้, ช่วยงานทั่วๆ ไปในหมวด, เข้าประชุมเรื่องการกรอกข้อมูลนักเรียน

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ         
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติ ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษาและตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนที่มาเรียน และไม่มาเรียนร่วมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ด้วย
         
วันจันทร์ที่ 4 มิ.ย.2555
     (ปิดวันวิสาขบูชา)

วันอังคารที่ 5 มิ.ย.2555
ภาคเช้า  ให้อาจารย์พี่เลี้ยงดูแผนการจัดการเรียนรู้และตรวจดูแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง, สอนคาบที่ 2
ภาคบ่าย พิมพ์เอกสารทั่วๆ ในหมวด, ตรวจการบ้านนักเรียนเรื่องงานเขียนประเภทบทบรรยายและบทพรรณนา

วันพุธที่ 6 มิ.ย.2555
ภาคเช้า    ตรวจการบ้านต่อ, จัดทำข้อสอบเรื่องการย่อความและนำไป copy, สอนคาบที่ 2,7 ,เข้าสอนห้อง ม.2/2 แทนอาจารย์พี่เลี้ยง
ภาคบ่าย  เดินเอกสารทั่วไป
                 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.2555
ภาคเช้า    เวรหน้าประตูตอนเช้า 7 โมง , copy ซีดีให้อาจารย์, เข้าสอนคาบเรียนที่ 1,6,7 ,ตรวจข้อสอบเรื่องการเขียนย่อความ
ภาคบ่าย  ไปเอาหมึกปริ้นที่ห้องวิชาการ, ดูแลน้องในชมรมแทนอาจารย์ธัญญาพร

วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555
ภาคเช้า    สอนคาบที่ 1, 6
ภาคบ่าย   ทำบันทึกการอ่านให้อาจารย์ธัญญาพร, ไปเอาเอกสารที่อาคาร 1, ตรวจข้อสอบการเขียนย่อความ    

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทุกๆ วันคือ         
          ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องหมวดภาษาไทยในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน
          เข้าแถวเคารพธงชาติ ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนที่ปรึกษาและตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนที่มาเรียนและไม่มาเรียนร่วมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ด้วย
         
วันจันทร์ที่ 28 พ.ค.2555
ภาคเช้า   เย็บข้อสอบ PIZA ให้อาจารย์พัชนี , ทำสมุด ปพ. ห้อง 2/2, 2/5, 2/8, 2/11
ภาคบ่าย  เข้าสอนคาบเรียนที่ 6 และ 7 ,  นำเอกสารไป Copy ห้องโรเนียว , ช่วยทำ ปพ. อ.ณัฐฐา
         
วันอังคารที่ 29 พ.ค.2555
ภาคเช้า   เข้าสอนคาบเรียนที่ 2 , แก้แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์แอร่ม
ภาคบ่าย พิมพ์เอกสารทั่วๆ ในหมวด , ปริ้นส์เอกสารให้อาจารย์โกสุม
                            
วันพุธที่ 30 พ.ค.2555
ภาคเช้า    ช่วยกนกวรรณทำ ปพ.ม.1 , เข้าสอนคาบเรียนที่ 2,7,8
ภาคบ่าย  แก้แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์แอร่ม
                 
วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.2555
ภาคเช้า    เวรหน้าประตูตอนเช้า 7 โมง , แก้แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์แอร่ม (ต่อ)
                  เข้าสอนคาบเรียนที่ 2,6,7
ภาคบ่าย  ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์คุณศรี , เข้าชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
                  จัดทำเอกสารการอบรม "การสร้างข้อสอบที่ดี" ในวันที่ 1 และ 2 มิ.ย. 2555 จำนวน 180 ชุด

วันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 2  มิ.ย. 2555
        เข้าอบรมการสร้างข้อสอบที่ดี
        ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.